Terug naar de objecten

5 december 2017

Een onderzoeksteam gecoördineerd door Maarten van Bommel heeft nieuwe financiering gekregen voor het onderzoek naar de conservering en karakterisering van de unieke, 17e-eeuwse textielcollectie gevonden in een scheepswrak bij de kust van Texel. De vondst is in 2016 bekend gemaakt en was wereldnieuws vanwege de bijzondere samenstelling en conditie, waaronder een complete jurk van zijde.

Gefaseerd onderzoek

Het onderzoek, dat sinds 2016 loopt, wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2016 lag de aandacht vooral bij de eerste preventieve conservering, conditiebeschrijving en algemene inventarisaties. In 2017 lag de focus van het onderzoek op de mogelijkheden van opslag in een zuurstofvrije omgeving, bijvoorbeeld een luchtdichte vitrine waarin zuurstof wordt vervangen door stikstof.

Onderzoek textiel

In de derde fase van het onderzoek, waarvoor opnieuw financiering is gekregen van de provincie Noord-Holland, eigenaar van de collectie, wordt het textiel zelf nader onderzocht om meer informatie te krijgen over de makelij, de herkomst en de datering. Hiervoor zal worden samengewerkt met experts van de School of Historical Dress uit Londen, die het textiel nauwkeurig zullen bestuderen en patroontekeningen zullen maken. Daarnaast worden weeftechnieken onderzocht. Het onderzoek zal zo gedetailleerd worden uitgevoerd dat in de toekomst historisch verantwoorde reconstructies kunnen worden gemaakt. Het vormt daarnaast de basis voor verder (kostuum)historisch onderzoek om zo de collectie in context te plaatsen. Deze informatie is onontbeerlijk voor een eventuele tentoonstelling.

Zuurstofvrije opslag

Naast de karakterisering van het textiel, zal ook verder onderzoek worden gedaan naar de zuurstofvrije opslag. De eerste resultaten wijzen erop dat zuurstofvrije opslag een positief effect heeft op het behoud van de kleur van het textiel en dat mogelijk ook op de conditie van de zijde zelf. Dit onderzoek is gedaan met behulp van zogenaamde mock-ups: nieuw geverfde zijde die kunstmatig is verouderd bij verschillende zuurstofconcentraties. In het vervolgonderzoek wordt vooral gekeken of dit positieve effect zich ook voordoet bij historisch textiel. Hiervoor worden kleine textielfragmenten uit de collectie kunstmatig verouderd. De experimenten worden uitgevoerd op fragmenten die een beperkte culturele waarde hebben. Hierbij wordt ook gekeken wat de effecten zijn op het zilverdraad dat in een aantal fragmenten in het textiel is meegeweven. Dit moet eind 2018 tot een advies voor beheer en behoud leiden.

Samenwerkingsproject

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum en valt onder NICAS, Netherlands Instituut of Conservation, Art and Science. Eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht, gebaseerd op deze resultaten zal verder onderzoek worden gedaan met als uiteindelijke doel een presentatie van de collectie onder de optimale condities en waarin deze collectie in haar historische context wordt geplaatst. 

Meer informatie

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen